Foto Organització

Organització

Economia i Finances, serveis generals i logística

La principal missió dels professionals de l’Àrea d’Economia i Finances és la de gestionar els recursos econòmics de GSS, basant-se en la transparència i rigor pel que fa a l’aplicació de la normativa establerta.
 
Està estructurat en diferents subàrees:
 
En la subàrea de  Control de Gestió es treballa per a oferir un control minuciós de les despeses i ingressos de les unitats productives de la nostra entitat, desenvolupant així la comptabilitat analítica. Aquests processos s’utilitzen per a guiar la gestió vers els objectius de GSS i, així mateix, són un instrument per a la confecció, control i liquidació del nostre pressupost anual.
 
La subàrea de Comptabilitat és l’encarregada d’enregistrar totes les operacions financeres, i donar compliment als requeriments d’informació econòmica. Destaca en aquest departament la gestió de la tresoreria, donada la importància del control i les previsions de cobraments i pagaments en la gestió econòmica de l’entitat. També hi forma part la unitat de Facturació, encarregada de tractar l’activitat realitzada en compliment de les clàusules i contractes signats, principalment amb CatSalut, així com amb altres entitats i usuaris, amb la finalitat d’expedir la facturació i seguiment de la mateixa.
 
La Unitat de Gestió Econòmica,engloba Compres, Magatzem i Manteniment. Són els responsables de la compra i distribució del material necessari per al bon desenvolupament de la nostra activitat, tant assistencial com no assistencial. El departament de manteniment vetlla perquè les instal·lacions de la nostra empresa es mantinguin en condicions òptimes.
 
Serveis Generals i Logística  gestiona varis serveis en una combinació de personal propi i extern, com els serveis de  Rober, Cuina, Neteja. El servei de Consergeria, Punt d’informació i Logística és realitzat per personal propi.
 
Tot plegat, es tracta d’una àrea de gestió interna, principalment, format per un ampli ventall de professionals de diferents categories que treballen conjuntament i coordinats amb la resta de direccions del centre. El nostre objectiu és facilitar informació útil per a la presa de decisions, tot complint amb les obligacions legals, així com gestionar els serveis no assistencials complementaris a la finalitat última de la entitat, que és vetllar per la salut i el benestar de la ciutadania.
 
  
Mònica Lopera Arévalo
Responsable d’Economia i Finances
 
 


<< Torna