Foto Organització

Organització

Identitat corporativa

La identitat o imatge corporativa és allò que distingeix una entitat d'una altra. És allò que fa singular i diferent una organització, és a dir, és la personalitat d'una empresa.

Es tracta d'una conjunció de la història, l'ètica i la filosofia de treball d'una organització que es manifesta en la seva estructura i en un conjunt de símbols i signes.

La citada simbologia es fa present en logotips, colors, uniformes, decoració, etc., que tenen assignats uns significats. Així doncs, es tracta d'un procés de comunicació interna i externa.

Es tracta d'una comunicació interna amb l'anomenat públic intern, és a dir, els professionals que formen part de l'entitat, i una comunicació externa amb el públic de l'entorn general: ciutadans, institucions, comunitat, etc...

En definitiva, la identitat corporativa és un element bàsic i constitueix part de la comunicació d'una organització.

Es tracta de posicionar l'organització en la ment de tots els públics amb qui té relació. Cal transmetre la dimensió de l'empresa, reflectir allò que és i allò que vol ser i donar a conèixer la imatge institucional per fer que l'empresa sigui clarament identificable per a tots els públics.

La imatge corporativa cal que sigui suficientment sensible per copsar i reproduir la cultura de l'organització. Ha de tenir la capacitat de projectar informació de l'entitat mitjançant diferents recursos dirigida als diferents públics, de forma que s'estableixi un vincle amb els mateixos.

S'establirà un vincle de comunicació i relació amb el públic o client intern que farà que el professional s'identifiqui amb l'organització i se senti part de la mateixa. El vincle definirà un feedback, per una part, què espera l'organització dels seus professionals, i per una altra part, quines són les expectatives dels professionals envers l'empresa.

El vincle que s'estableix amb el públic de l'entorn general o client extern, entenent com a tal a ciutadans, comunitat i institucions, farà que s'identifiqui l'organització copsant la seva essència i filosofia, els seus atributs i tot el que l'empresa els pot oferir.

Per a qualsevol organització és de vital importància aconseguir que els seus clients la identifiquin i coneguin, analitzant la seva percepció per tal de respondre amb excel·lència a totes les seves expectatives.


<< Torna