Foto Organització

Organització

Compromís amb el mediambient

Gestió de Serveis Sanitaris, coherent amb la visió d'una institució de prestigi i referència compromesa amb la societat, volem sensibilitzar i fer difusió entre els nostres professionals per col·laborar en la millora del medi ambient.

La nostra organització, al tractar-se d'un centre sanitari, farà especial èmfasi en evitar els hàbits no saludables.

Es fa difusió per tant de la importància de la correcta utilització dels recursos que tenen repercussió i impacte en el medi ambient, tals com: aigua, paper, energia, etc...

La gestió dels residus sanitaris es realitzarà seguint el meticulós protocol establert i que regeix tots els centres hospitalaris.

GSS no pot ser aliè a la preocupació per l’eficiència energètica i aconseguir el menor consum d’energia en qüestions com la climatització, potenciar al màxim la il·luminació natural i obtenir, en la mida del possible, la major autosuficiència, són prioritats en les actuacions de futur de Gestió de Serveis Sanitaris.

 

IMPACTE ECOLÒGIC

Impacte ecològic s'entén com l'efecte que produeixen determinades accions humanes sobre el medi ambient en diferents aspectes. Gestió de Serveis sanitaris, com una organització sensibilitzada i interessada en col·laborar en la millora del medi ambient, elabora un pla d'impacte ecològic implantant mesures per disminuir:

 • Impacte ambiental
 • Residus i embalatges
 • Contaminació i emissions de tòxics

Central d'energies edifici de Psiquiatria

Instal·lació de panells solars per a escalfar l'aigua calenta sanitària que es consumeix a l'edifici de psiquiatria.

Instal·lació de 4 calderes de condensació amb gas natural. Aquestes calderes milloren el rendiment respecte a les existents anteriorment ja que disposen de sistema de condensació de fums que aprofita millor la temperatura dels gasos que surten per la xemeneia.

Equips de revelat digital

Al servei de Radiologia es disposa de plaques amb suport digital. Aquestes han permés eliminar l'ús de productes químics (revelador i fixador). Cal assenyalar que aquest sistema permet emmagatzemar informàticament i visualitzar les radiografies abans d'imprimir-les, de forma que si són defectuoses ja no s'imprimeixen. D'aquesta forma s'aconsegueix reduir gairebé a zero les plaques defectuoses.

Òxid d'etilè

Donada l'alta toxicitat i inflamabilitat de l'òxid d'etilè està en curs la substitució dels aparells que l'utilitzen.

Gestió de residus

S'incideix en els tres eixos clàssics de la gestió dels residus, fent un esforç tant per reciclar, implantant protocols específics de recollida selectiva que permetin la reincorporació dels materials que formen el residu al cicle productiu, com per reutilitzar, proposant accions que permetin allargar el cicle de vida dels productes i retardar la seva transformació en residu, i per reduir, fent incidència en conductes que contribueixin a disminuir el consum de matèries primeres i productes elaborats, minimitzant així la generació de residus.

La gestió de residus de Gestió de Serveis Sanitaris té com a objectius:

Millorar els circuits de recollida selectiva en les fraccions que ja s'estan recuperant.

Estendre el procés de recollida selectiva a un major nombre de fraccions.

Reduir la proporció de residus que van a parar a l'abocador o a les incineradores integrats en el rebuig.

Assignar les responsabilitats en la recollida, transport i disposició dels residus, identificant qui ha de garantir el correcte funcionament del sistema de gestió per a cada fracció. Establir mecanismes de seguiment de l'evolució en la quantitat o volum de residus recollits per a cada fracció.

Incidir en els tres eixos clàssics del a gestió dels residus: reciclar, reutilitzar i reduir.

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS

L'assoliment dels objectius del pla es garanteix amb la caracterització dels residus, seguint un sistema de classificació basat en criteris normatius, econòmics i de seguretat:

 • Residus municipals. Integren les diferents fraccions dels residus sòlids urbans que són recollides selectivament pels municipis. En el nostre cas són:
  • Paper/cartró
  • Envasos
  • Vidre
  • Matèria orgànica
  • Rebuig

  Els residus que s'aboquin en els contenidors previstos per a aquests grups no poden estar contaminats en cap cas amb productes tòxics o perillosos.

 • Residus banals o inerts. És residu inert tot aquell que, una vegada dipositat en un abocador, no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques, com ara mobiliari, ferralla, escòries, enderrocs, etc. S'inclouen en aquesta categoria els següents grups de residus:
  • Voluminosos
  • Runa
 • Residus municipals especials. Aquells que es generen en l'activitat quotidiana, però que per la seva toxicitat o perillositat també han de ser gestionats específicament per evitar l'alliberament de contaminants al medi. En trobem els següents grups:
  • Cartutxos de tinta i tòner
  • Piles
  • Fluorescents
  • Olis minerals/vegetals
  • Ordinadors i equips electrònics
 • Residus sanitaris especials grup 3 (RSE) i 4 (RC) CITOSTÀTICS. Aquells que es generen en l'activitat diària i que pel seu risc mediambiental i de transmissió d'infeccions són gestionats per empreses especialitzades, en el nostre cas gestionat en l'actualitat per l'empresa CONSENUR (s'adjunta en aquest document el pla d'actuació i les prestacions del servei).

Per a cada tipus de residu el pla preveu un procediment de gestió que es detalla en fitxes individualitzades.

FITXES DE GESTIÓ DE RESIDUS

RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS, BANALS O INERTS

S'inclouen en aquesta categoria els residus que no comporten un risc per al medi ambient o per a la salut de les persones ni comprometen la recuparació d'altres fraccions.

PAPER / CARTRÓ

RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS, BANALS O INERTS

Descripció Paper d'escriptura i/o d'impressió, diaris, revistes, publicitat, caixes de cartró buides i qualsevol producte de paper/cartró que no estigui barrejat o contaminat amb altres materials, etc. S'exclouen el paper d'alumini i els mocadors o tovallons de cel·lulosa.
Procediment
 • Els usuaris dipositaran els residus en els contenidors/paperera de cartró repartits pel centre.
 • El servei de neteja s'encarregarà de recollir-los i dipositar-los en els contenidors de via pública de l'Ajuntament.
 • Les capses de cartró doblegades s'han de deixar al costat dels contenidors i són també retirades pel personal de neteja.

 

ENVASOS DE PLÀSTIC / METALL

RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS, BANALS O INERTS

Descripció Ampolles i gots de plàstic, tetrabrics, llaunes, paper d'alumini i qualsevol altre envàs que no estigui contaminat amb productes químics.
Procediment
 • Els usuaris dipositaran els residus en els contenidors grocs de 60 litres.
 • El servei de neteja s'encarregarà de recollir-los i dipositar-los en els contenidors de via pública.
Observacions
 • El responsable de residus de cada departament / servei (client) haurà de vetllar perquè hi hagi els contenidors necessaris per a la recollida selectiva d'envasos.
 • Els envasos buits de productes químics no s'han d'abocar als contenidors de plàstic net.

 

VIDRE

RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS, BANALS O INERTS

Descripció Ampolles, gots o altres envasos de vidre que no estiguin contaminats amb productes químics.
Procediment
 • Els usuaris dipositaran els residus en els contenidors verds de 60 litres repartits pel Centre.
 • El servei de neteja s'encarregarà de recollir-los i dipositar-los en els contenidors de via pública de l'Ajuntament.
Observacions
 • El responsable de residus de cada departament / servei (client) haurà de vetllar perquè hi hagi els contenidors necessaris per a la recollida selectiva d'envasos. El servei de neteja s'encarregarà de recollir-los i dipositar-los als contenidors de via pública de l'Ajuntament.
 • Els envasos buits de productes químics no s'han d'abocar als contenidors de vidre.

 

MATÈRIA ORGÀNICA (ALIMENTACIÓ)

RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS, BANALS O INERTS

Descripció Restes de menjar (verdura, fruita, peix, carn, etc.), marró de cafè, restes de plantes, closques (de fruits secs, ous o marisc), taps de suro, paper de cuina i tovallons de paper usats.
Procediment
 • El personal del servei haurà de recollir selectivament aquesta fracció i dipositar-la en els contenidors que estableixi el servei de recollida municipal.
Observacions
 • No s'han de llençar en aquest grup taps, burilles i pols d'escombrar, o residus que es recullen selectivament amb altres fraccions (embolcalls d'aliments, paper, plàstic, etc.).

 

REBUIG

RESIDUS ASSIMILABLES A URBANS, BANALS O INERTS

Descripció Residus que no es poden recollir selectivament en els contenidors de paper/cartró, envasos, vidre o matèria orgànica com, per exemple, burilles, pols, etc .
Procediment
 • Els usuaris poden dipositar aquest material en les papereres en què tradicionalment venien llençant els residus barrejats.
Observacions
 • Els residus de productes tòxics o perillosos (piles, fluorescents, envasos de químics, etc.) no s'han d'abocar en cap cas com a rebuig.
 • A mesura que es desenvolupi la recollida selectiva, aquesta fracció de residus barrejats hauria de disminuir significativament.

 

TÓNER I CARTUTXOS DE TINTA

RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS

Descripció Cartutxos usats de tòner i tinta d'impressores, fax i fotocopiadores.
Procediment
 • Els usuaris poden dipositar aquests residus en els contenidors que hauran d'estar repartits per l'edifici i que són periòdicament recollits per una entitat autoritzada.
Observacions

 

 

PILES

RESIDUOS MUNICIPALS ESPECIALS

Descripció Piles bastó, piles botó i bateries d'aparells electrònics (mòbils, càmeres, etc.).
Procediment
 • Els usuaris poden dipositar lliurement aquests residus en els contenidors amb forma de piràmide o els què estiguin designats a tal efecte.
 • Quan el contenidor està ple, el cap logístic avisa l'empresa designada per a que procedeixi a la seva retirada.
Observacions

 

 

OLIS

RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS

Descripció Olis vegetals (oli d'oliva, gira-sol, soja, etc.) generats pel servei de cuina.
Procediment
 • Les respectives empreses han de gestionar el residu a través de transportistes o gestors autoritzats.
Observacions

 


<< Torna