Foto Organització

Organització

Història dels hospitals

1.Història Hospital Universitari de Santa Maria    

2.Història Hospital Comarcal del Pallars

Història Hospital Universitari de Santa Maria

L'any 1445 el papa Eugeni IV autoritza els paers, el Consell General i el capitoli de Lleida a unir els recursos dels set hospitals de fundació privada de la ciutat en un únic Hospital General, i la reina Maria d'Aragó en permet la construcció dins la muralla, amb la condició que l'Hospital porti el nom de Santa Maria.

El 13 d'abril de 1454 es va col·locar la primera pedra de l'Hospital de Santa Maria, tot just davant de la nova catedral de Lleida. Fou un edifici destinat a Hospital General, mitjançant la fusió de set hospitals de fundació privada existents a Lleida: el de Sant Marçal, el de Pere Moliner, el de Sant Llàtzer, el de Santa Magdalena, el de Sant Martí, el de Bernat de Coll i el de la Confraria dels Pellissers.

Tres anys més tard ja s'hi traslladen malalts però l'edifici, que és una bella mostra d'arquitectura gòtica civil catalana, no s'acaba fins el 1519.

El 1714 una part de l'edifici passa a exercir d'hospital militar, funció que mantindrà fins al 1854.

Des d'aleshores han estat moltes les etapes per les quals ha passat, però totes caracteritzades per una forta vinculació de la Institució a la societat de Lleida.

La Diputació Provincial de Lleida es va fer càrrec de l'antic Hospital de Santa Maria, actualment Institut d'Estudis Ilerdencs, mitjançant un conveni signat l'any 1915 amb l'Ajuntament.

A causa de no poder adaptar-se aquest Hospital a les transformacions que exigeixen els avenços introduïts per la medicina en els darrers anys, se'n construeix un de nou entre 1922 i 1928, l'Hospital Provincial de Santa Maria, pertanyent a la Diputació, a l'indret on actualment s'ubica. S'inaugura oficialment l'1 de maig de 1928.

L'any 1967 es va construir un pavelló annex destinat a l'assistència de malalts psiquiàtrics.

A partir de l'any 1976 s'inicia un concert d'assistència sanitària amb la Seguretat Social i l'Hospital deixa d'ésser fonamentalment un centre per a malalts benèfics.

Al novembre de 1983 el Servei d'Inspecció dels Serveis d'Assistència Sanitària del Departament de Sanitat i Seguretat Social realitza una visita al Centre per a la seva valoració, la qual va seguida del Certificat d'Acreditació per a l'Hospital.

Les noves necessitats de demanda hospitalària que es creen a partir d'aquest moment així com la creixent obsolescència de l'estructura física de l'edifici i dels equipaments constitueixen el punt de partida de la convocatòria d'un concurs d'idees per al Projecte d'Obres del centre.

L'any 1992 es traspassen a l'Administració de la Generalitat els mitjans, serveis i recursos de les diputacions en matèria sanitària.

Per Acord de 20 de juliol de 1992, s'autoritza el Servei Català de la Salut per crear l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, amb l'objecte d'assumir la gestió i administració dels serveis traspassats de la Diputació de Lleida a l'Administració de la Generalitat en matèria sanitària. En conseqüència, l'Hospital de Santa Maria es traspassa a Gestió de Serveis Sanitaris.

L'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat, l'actuació de la qual s'ajustarà al dret privat. GSS, s'adscriu al Servei Català de la Salut.

L'1 d'octubre de 1992 es traspassa tot el personal funcionari i laboral que prestava serveis en el llavors Hospital Provincial, a la Generalitat de Catalunya, amb adscripció a l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

Des d'aleshores i fins l'actualitat, l'empresa, i en conseqüència l'Hospital de Santa Maria, han estat sotmesos a canvis estructurals i funcionals per adequar-se a les noves demandes i necessitats de la població de l'àrea d'influència on presta els seus serveis.

Històricament, l'Hospital de Santa Maria ha col·laborat amb la docència per a la formació de metges i infermeres. GSS, amb vocació docent, adquireix com a funció pròpia el desenvolupament de programes d'investigació en l'àmbit de la salut i la col·laboració amb la Universitat de Lleida i la resta d'institucions competents en matèria de docència i recerca.

Història de l'Hospital Comarcal del Pallars

L'any 1993 va començar una nova etapa sanitària als Pallars, per bé que ja existien uns antecedents lligats a la història de la comunitat que val la pena recordar.

El primer fou l'any 1521, quan el Dr. Jaume Fiella, fill il·lustre de Tremp i Canonge i Degà de la Catedral de Barcelona, va fer donació dels seus béns per al manteniment d'un Hospital de Pobres que s'ubicà en un edifici del carrer del Forn.

No va ser fins tres segles més tard, l'any 1836, que l'Hospital es tralladà a l'antic convent dels Caputxins, que havia estat construït el 1627, i fou aleshores que es convertí en el que tothom coneix com a Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella. L'any 1912 el Patronat de l'Hospital demanà a la Congregació de Missioneres Filles del Cor de Maria de l'Hospital de Cervera de fer-se càrrec de la regència.

El 1933 la Generalitat de Catalunya estudià la possibilitat de transformar-lo en Hospital Comarcal i el 1934 designà Tremp com a capital de comarca sanitària. La Guerra civil però, va paralitzar el projecte. Malgrat tot, i ja en l'època de la postguerra, van sorgir efecte les gestions fetes per Mn. Casimir Torrent, rector de Tremp entre 1947 i 1972: la seva aportació va ser fonamental en les obres que es van fer a l'Hospital i en la captació de recursos, entre els quals es troba el conveni signat l'any 1958 amb la Quinta de Salut l'Aliança per a l'atenció dels seus associats en les instal·lacions de Sant Hospital de Tremp, fet que possibilita que la mutualitat aportés al centre un equip mèdic permanent. Posteriorment, el 1987, se signà un concert amb l'Institut Català de la Salut que permeté oferir assitència als afiliats a la Seguretat Social.

Més actualment, l'any 1988, el Patronat Sant Hospital de Trem-Fundació Fiella va fer una cessió de terrenys al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d'un nou hospital, dins del Pla Sanitari de l'Alt Pirineu (ALPIR). L'any 1990 s'iniciaren les obres i el 17 d'abril de 1993 s'inaugurà l'Hospital Comarcal del Pallars formant part de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya i cobrint l'àmbit territorial de les comarques del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, establint, així mateix, un valuós nexe de connexió assistencial amb les diferents Àrees Bàsiques de Salut de la zona i esdevenint-ne el seu punt de referència. La gestió de l'Hospital es va concedir a l'empresa Gestió de Centres Sanitaris, S.A. pertanyent al Grup l'Aliança.

Al juny del 2010 es va inaugurà la unitat d’hemodiàlisi de l'Hospital Comarcal del Pallars. Aquesta unitat treballa en integració funcional i tècnica amb el servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. L'equip professional està format per metge, dues infermeres i una auxiliar d'infermeria.Té  capacitat per atendre  vint pacients del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça.

Des de l'1 de gener de 2011 la gestió del centre va passar a càrrec de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

Al cap d'aquests anys l'equip humà de l'Hospital Comarcal del Pallars manté el compromís de vetllar per la salut i el benestar de la ciutadania, millorar la qualitat asistencial i aportar un alt nivell de satisfacció als seus usuaris.

 


<< Torna