Foto Organització

Organització

Qualitat

La qualitat és un terme de difícil definició. Es considera en moltes ocasions un concepte abstracte però es tracta d'un element bàsic per a la transformació de les empreses modernes. La qualitat és un element estratègic en el qual es fonamenten els sistemes sanitaris actuals.

L'Àrea de Qualitat de Gestió de Serveis Sanitaris neix el 26 de març de 2008 quan s'aposta per implementar la política de millora contínua i excel·lència a l'organització. El 27 de juny del mateix any es constitueix el Comitè de Qualitat.

El Sistema de Gestió de Qualitat sorgeix com a iniciativa del Comitè Directiu que detecta aquesta necessitat donada la complexitat de l'empresa i també com un element bàsic per al desenvolupament d'un sistema sanitari modern que busca els millors resultats.

La citada àrea és un òrgan tècnic creat a l'organització per donar suport a la Direcció i al personal de l'hospital pel que fa a la implantació d'una política de qualitat basada en el Model d'acreditació de centres d'atenció hospitalària aguda a Catalunya, que té les seves bases fonamentals en el Model EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat).

L'Àrea de Qualitat vol garantir el bon funcionament de l'organització treballant d'una forma constant i dinàmica a partir de la valoració dels nostres punts forts i els nostres punts febles. La nostra fita és promoure una atenció sanitària satisfactòria i aconseguir la màxima qualitat assistencial.

Implementar la cultura de la qualitat requereix a més d'educació en les normes, un procés de sensibilització que involucri a tots els qui formem part de l'empresa.

L'abordatge i el significat del terme ‘qualitat' és diferent des del punt de vista dels usuaris, professionals i gestors. Cada un dels actors aporta la seva perspectiva sobre aquest concepte.

Existeixen diferents motius per treballar des de la qualitat. Una de les motivacions principals és l'ètica, vetllant per la seguretat i salut del ciutadà. Diferents estudis afirmen que la ‘no qualitat' té un cost. Per tant, treballar amb qualitat ajuda a reduir els costos.

L'Àrea de Qualitat vetlla pel compliment, vigència i actualització dels processos de l'organització per tal de garantir la qualitat assistencial.

El principal objectiu de l'Àrea de qualitat és la satisfacció dels ciutadans. Cal assumir les expectatives i les necessitats dels nostres usuaris, éssent coherents d'aquesta manera amb un dels valors de l'organització que contempla el ciutadà com a propietari i centre indiscutible de l'empresa i del treball dels professionals.

Per tot això és fonamental escoltar la veu dels usuaris a través de les enquestes d'opinió i esbrinar què és allò que a vostè li preocupa i en què hem de millorar.

Un altre dels compromisos de l'Àrea de Qualitat és la gestió i millora de la informació corporativa, assegurant els continguts i circuits per tal que tots els professionals, principal actiu de l'empresa, se sentin part de l'organització per a la qual treballen.

Tot plegat és el recull de la vocació d'una organització moderna que busca l'excel·lència.

Finalment, ens caldrà treballar profundament i des de l'enfocament de la millora contínua per aconseguir el nostre principal objectiu: “oferir als nostres ciutadans una atenció sanitària plenament satisfactòria”.

 

 Qualitat


<< Torna