Foto Organització

Organització

Codi ètic

El Codi Ètic de Gestió de Serveis Sanitaris és el document que marca les pautes de conducta per desenvolupar l’activitat pròpia de tots els i les professionals que hi treballen, tant en la relació amb la ciutadania com entre els propis professionals.

El Codi està confegit en coherència amb la missió, visió i d’acord amb el Marc Estratègic i Pla d’Actuació de la Gerència de Gestió de Serveis Sanitaris.

Des de l’ètica proposa els valors i ideals que es tradueixen en comportaments, decisions i responsabilitats

A qui va adreçat?

S’adreça a la ciutadania i a totes les persones que treballen a Gestió de Serveis Sanitaris, ja siguin professionals propis o treballadors/es d’altres empreses que presten serveis a l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adscrita al Servei Català de la Salut.

Quins objectius té?

En aquests darrers anys, els avenços tècnics i científics, juntament amb els canvis en les demandes de la societat, han comportat la necessitat de revisar i promoure uns valors bàsics i donar a conèixer el projecte d’organització.

Per tot això, s’ha fet necessari definir i escriure els valors i els compromisos que impliquen als i a les professionals i que Gestió de Serveis Sanitaris té la determinació de posar en pràctica mitjançant la presentació, publicació i difusió d’aquest document obert a la ciutadania.

Aquest Codi té l’objectiu d’establir i difondre els valors que Gestió de Serveis Sanitaris promou tant en la pràctica assistencial, com en la docència i la recerca.

Enllaç a codi ètic.


<< Torna