Foto Organització

Organització

Comitè d’Ètica d’investigació amb medicaments (CEIm) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de la Gerència Territorial de Lleida – GSS.

Missió

Aquest CEIm te com a missió vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els hi puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d’aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització als centres inclosos en el seu àmbit d’actuació.

 

Funcions

  • Avaluar aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis clínics amb medicaments o productes sanitaris i emetre el dictamen corresponent.
  • Avaluar les modificacions substancials dels estudis clínics autoritzats amb medicaments o productes sanitaris i emetre el dictamen corresponent. 
  • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis post autorització amb medicaments (EPAs).
  • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis farmacogenòmics i farmacogenètics.
  • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes d’investigació biomèdica.
  • Realitzar un seguiment, com a mínim un cop l’any, dels estudis clínics amb medicaments o productes sanitaris, i de la resta de projectes avaluats pel CEIm des de l’inici fins a la recepció del informe final.
  • Actuar com a Comitè d’Ètica extern del BIOBANC IRBLleida. I, en concret, avaluar la cessió i incorporació de mostres segons estableix l’article 69 de la Llei d’investigació biomèdica i l’article 34 del Real Decreto 1716/2011. 

 

Veure llistat de Centres adscrits a l’àmbit d’actuació del CEIm

Veure  Memòria 2018

Veure  Memòria 2019

Veure Memòria 2020

Veure Memòria 2021

Veure Memòria 2022

PNT:Reglament de funcionament intern


<< Torna