Foto Guia Ciutadà

Guia ciutadà 

Gestió de Serveis Sanitaris en la societat

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La responsabilitat social corporativa és la contribució a les millores socials econòmiques i ambientals per part d'una organització i el seu compromís amb la societat. Implica variables de sostenibilitat i ètica professional.

Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, empresa pública que ofereix serveis de salut, a banda del compliment de lleis i normatives bàsiques de qualsevol empresa que desenvolupa una activitat, va més enllà i busca l'excel·lència intentant servir a la societat tenint cura de la qualitat humana i proporcionant benestar a tots els grups d'interès: clients, professionals, proveïdors, col·laboradors, etc...

Referent a l'aspecte medi ambiental i la contaminació, GSS, coherent amb la visió d'una institució de prestigi i referència compromesa amb la societat, volem sensibilitzar i fer difusió entre els nostres professionals per a col·laborar en la millora del medi ambient.

La nostra organització, al tractar-se d'un centre sanitari, farà especial èmfasi en evitar els hàbits no saludables.

A la guia d'estil de l'empresa es fa difusió de la importància de la correcta utilització dels recursos que tenen repercussió i impacte en el medi ambient, com ara: aigua, paper, energia, etc...

La gestió dels residus sanitaris es realitzarà seguint el protocol establert i que regeix tots els centres hospitalaris de l'empresa.

IMPACTE ECOLÒGIC

Gestió de Serveis Sanitaris, com una organització sensibilitzada i interessada en col·laborar en la millora del medi ambient, elabora un pla d'impacte ecològic implantant mesures per disminuir:

 

 • Impacte ambiental
 • Residus i embalatges
 • Contaminació i emissions de tòxics

Central energies edifici Psiquiatria

Panells solars per a escalfar l'aigua calenta sanitària que es consumeix a l'edifici de psiquiatria.

Quatre calderes de condensació, amb gas natural. Aquestes calderes milloren el rendiment respecte a les existents anteriorment, ja que disposen de sistema de condensació de fums que aprofita millor la temperatura dels gasos que surten per la xemeneia.

Equips de revelat digital

Al servei de Radiologia es disposa de plaques reveladores amb suport digital, que han permès eliminar l'ús de productes químics (revelador i fixador). Cal assenyalar que aquest sistema permet emmagatzemar informàticament i visualitzar les radiografies abans d'imprimir-les, de forma que si són defectuoses ja no s'imprimeixen. D'aquesta forma s'aconsegueix reduir gairebé a zero les plaques defectuoses.

Gestió de residus

S'incideix en els tres eixos clàssics de la gestió dels residus, fent un esforç tant per reciclar, implantant protocols específics de recollida selectiva que permetin la reincorporació dels materials que formen el residu al cicle productiu, com per reutilitzar, proposant accions que permetin allargar el cicle de vida dels productes i retardar la seva transformació en residu, i per reduir, fent incidència en conductes que contribueixin a disminuir el consum de matèries primeres i productes elaborats, minimitzant així la generació de residus.

La gestió de residus de Gestió de Serveis Sanitaris té com a objectius:

 • Millorar els circuits de recollida selectiva en les fraccions que ja s'estan recuperant.
 • Estendre el procés de recollida selectiva a un major nombre de fraccions.
 • Reduir la proporció de residus que van a parar a l'abocador o a les incineradores integrats en el rebuig.
 • Assignar les responsabilitats en la recollida, transport i disposició dels residus, identificant qui ha de garantir el correcte funcionament del sistema de gestió per a cada fracció.
 • Establir mecanismes de seguiment de l'evolució en la quantitat o volum de residus recollits per a cada fracció.
 • Incidir en els tres eixos clàssics de la gestió dels residus: reciclar, reutilitzar i reduir

Compromís social

Com a empresa socialment responsable ens interessa escoltar els interessos de les diferents parts, per la qual cosa i pensant en els nostres clients des de l'any 2008 disposem d'enquestes d'opinió destinades a l'usuari. Enquestes que es realitzen a hospitalització i consultes externes i que s'analitzen periòdicament a través del comitè de qualitat.

GSS també ofereix a la Web la possibilitat que els nostres usuaris contactin amb nosaltres i ens aportin les seves opinions.

Com a membre responsable de la comunitat, GSS detecta la necessitat d'oferir una major informació rellevant i incorpora a la seva activitat sessions presencials dirigides als usuaris sobre diferents patologies per tal de fer-los partícips del seu procés.

Així mateix, ha incorporat a la seva web un apartat dirigit als ciutadans i destinat a fer promoció de la salut i prevenció de la malaltia, i consells de salut des de diferents unitats de l'organització: unitat de tabaquisme, unitat de factors de risc i programes d'atenció primària.

De la mateixa manera i conscient de la importància del benestar dels nostres professionals, principal actiu d'una organització, aposta per la transparència de la informació i disposa de la Intranet per tal de fer una correcta difusió i comunicació interna de la informació corporativa.

Pel que fa a la seguretat i higiene en el treball, l'empresa compta amb un servei de prevenció. Aquest servei està dividit en dues branques:

 • Vigilància de la salut, format pel metge del treball i un DUI especialitzat.
 • Prevenció de riscos laborals, format per dos tècnics.

Per altra banda, Gestió de Serveis Sanitaris, conscient de la importància de la diversitat en la força laboral pel que fa a grups minoritaris, compta per al manteniment i neteja de la zona enjardinada de l'Hospital de Santa Maria amb els serveis de la fundació ASPROS, entitat sense ànim de lucre i de caràcter privat que dedica els seus esforços a fomentar, sensibilitzar i recolzar accions en pro de persones que pateixen minusvalideses, i en especial als disminuïts de caràcter psíquic.

 


<< Torna