Foto Organització
Organització

Comitès i comissions de Gestió de Serveis Sanitaris

Comitès i Comissions Hospital Universitari de Santa Maria

Els comitès i comissions són estructures de participació clau en les institucions. Són grups de treball permanents que estan formats per un equip interdisciplinar de professionals experts que aporten els seus coneixements i la seva experiència a l’organització per assolir objectius comuns.

Els grups de professionals segueixen la legislació vigent quan correspongui, defineixen com cal actuar en situacions concretes i treballen per la resolució de problemes que poden afectar en un moment donat a l’organització.

Els citats grups de treball constitueixen una forma de participació dels professionals en la millora de la qualitat de l'organització, ja que aquests informen i assessoren a la direcció assistencial i de centre en les matèries en què en són experts.

Gestió de Serveis Sanitaris estableix segons la seva missió i estratègia, els comitès i comissions tenint en compte la política de qualitat i seguretat de l’empresa.

El comitè de qualitat es constitueix en data 27 de juny de 2008, i té com a objectius:

 • Elaborar i revisar el Pla de qualitat de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida.
 • Implantar les obligacions que preveu la legislació de la LOPD.
 • Analitzar els imputs per la millora: reclamacions, queixes i no conformitats, així com resultats de les enquestes de satisfacció, i generar accions de millora,
 • Fer el seguiment dels estàndards descrits den el Model d'Acreditació de Centres d'Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya.
 • Revisar i aprovar tots els documents elaborats per part dels professionals de l'organització.
 • Col·laboració amb formació continuada amb l’elaboració de propostes per al Pla de formació de l’empresa.

La comissió de seguretat dels pacients es constitueix el 9 de maig de 2012, i té com a funcions:

 • Desenvolupar les estratègies adaptades als requeriments del Departament de Salut per a les Unitats Funcionals de Seguretat del Pacient en els hospitals de la XHUP,
 • Definir les funcions de treball de camp en la gestió d’incidents relacionats amb la seguretat del pacient
 • Aprovar, implantar i fer seguiment del Pla de Seguretat.
 • Revisar les incidències i esdeveniments adversos detectats i col·laborar en propostes de millora.

La comissió de nafres per pressió es constitueix el dia 19 de desembre del 2016, com a subcomissió de la de seguretat dels pacients. Les seves funcions engloben:

 • Elaboració, revisió i seguiment dels protocols relacionats, segons criteris de qualitat i evidencia científica.
 • Supervisió i suport del procés d’implantació del la Guia de bones pràctiques (GBP) de la RNAO Valoració i prevenció de les úlceres per pressió a totes les àrees d’implantació.
 • Seguiment dels indicadors del Quadre de Comandament de Seguretat dels Pacients del Departament de Salut i elaboració de propostes d’accions de millora.
 • Difusió d’informació i resultats de les actuacions de la Comissió que poden ser d’interès per millorar la pràctica infermera a la resta de professionals
 • Col·laboració amb formació continuada amb l’elaboració de propostes per al Pla de formació de l’empresa.

La comissió d'avaluació i tractament del dolor es constitueix en data 17 de desembre de 2008, i té com a objectius:

 • Integrar el maneig del dolor dins del pla general institucional del pacient hospitalari.
 • Control òptim del dolor dels pacients ingressats com a requisit de qualitat assistencial.
 • Creació de programes dirigits a millorar el tractament del dolor en totes les àrees hospitalàries.

La comissió del bloc quirúrgic es constitueix en data 4 de febrer de 2003, i les seves funcions són:

 • Elaboració i revisió de normes sobre la qualitat dels processos anestèsics i quirúrgics.
 • Gestió de la programació quirúrgica.
 • Registre i avaluació de la informació.
 • Ús eficient dels recursos 

La comissió de docència va néixer a l’any 2000 per tal de donar resposta a la nova realitat de l’Hospital de Santa Maria en relació a la realitat docent. Té com a objectius:

 • Major vinculació universitària amb la Udl.
 • Enfortir convenis amb altres universitats.

El comitè d'ètica assistencial (CEA) és un comitè compartit amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV). Es va crear el 6 de juny de 1995 a l'HUAV, éssent un dels primers CEAs establerts de Catalunya. El CEA és un òrgan consultiu interdisciplinari que té les següents funcions:

 • Assessorar èticament en decisions puntuals, clíniques i sanitàries
 • Formular orientacions i  protocols comuns d’actuació en situacions clíniques i sanitàries habituals que plantegin problemes ètics
 • Avaluació de guies i protocols clínics que puguin comportar problemes ètics
 • Organitzar programes, cursos i qualsevol altra activitat formativa en l’àmbit de la bioètica.

Les consultes al CEA es poden realitzar a través dels professionals que atenen el cas, del servei d’atenció a l’usuari o als propis membres del CEA del nostre centre.
La resolució de la consulta es lliurarà per escrit a la persona que ha formulat la demanda.

La comissió farmacoterapèutica es constitueix el 30 de juny de 2003, i els objectius principals són:

 • Millorar les pràctiques clíniques.
 • Analitzar i identificar els incidents deguts a la medicació.
 • Aprovar la inclusió dels nous medicaments en funció de la seva efectivitat i seguretat. 
 • Mantenir actualitzada una guia farmacoterapèutica que tingui els medicaments aprovats per la seva utilització a l'Hospital.
 • Analitzar la retirada de medicaments en funció als criteris d'efectivitat i consum.
 • Difondre a la resta de professionals la informació necessària per a un ús racional del medicament.
 • Fer un seguiment de la despesa farmacèutica de l'Hospital per serveis.

La comissió de formació continuada es va crear l'any 1995 i les seves funcions són: 

 • Vetllar per l'optimització de l'esforç econòmic i humà que implica el desplegament d'activitats formatives tant la formació interna inclosa en el pla de formació anual com externa (cursos, jornades, congressos). 
 • Aprovar el pla de formació anual.
 • Proposar estratègies que millorin la participació dels treballadors en els programes de formació.

La comissió d'històries clíniques es constitueix el 2 de novembre de 2002 i té les funcions:

 • Plantejament i aprovació, si s'escau, de qualsevol modificació del contingut del manual d'ús de la història clínica i reglament de l'arxiu d'històries clíniques.
 • Control de qualitat de les històries clíniques.
 • Revisió dels circuits a fi de depurar qualsevol defecte o millora que es pugui plantejar.
 • Suggeriments d'inclusió o supressió de documents o plantilles en la història clínica. 

La comissió d'infeccions va ser constituïda el 26 de febrer de 1998. Les funcions estan relacionades amb la prevenció i el control de les infeccions i engloben:

 • Conèixer i registrar els casos d'infeccions relacionades amb el sistema sanitari, establir recomanacions per l'aïllament.
 • Investigar els processos i mecanismes de transmissió d'infeccions, proposant normes preventives i terapèutiques.
 • Coordinar la política d'antibiòtics, desinfectants, esterilització i higiene hospitalària.
 • Aprovar els protocols o guies sobre el control i prevenció de la infecció.
 • Participar en la formació dels professionals sanitaris i no sanitaris en infeccions relacionades amb el sistema sanitari.
 • Mantenir actualitzat el mapa epidemiològic de l'hospital.
 • Fer difusió de les actualitzacions, informacions i recomanacions que genera la comissió.

La comissió de recerca neix com a comissió independent de la comissió de docència amb la finalitat de potenciar els aspectes de recerca dins l’àmbit de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, i es constitueix com a tal el dia 14 d’octubre de 2009. Les seves funcions són:

 • Potenciar els aspectes relacionats amb la recerca dins l’àmbit de l’Hospital Universitari de Santa Maria, Gestió de Serveis Sanitaris, GSS.
 • Establir comunicació amb el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC), en referència al suport en la valoració dels projectes de recerca de GSS.
 • Donar suport als diferents professionals de GSS que la sol·licitin per elaborar estudis o projectes de recerca, revisar-los i/o indicar el procediment de comunicació amb el CEIC.
 • Col·laborar amb formació continuada per oferir cursos dirigits al personal amb intenció de realitzar recerca o detectant les mancances a cobrir.

El comitè de transfusions es va constituir el 16 de juny de 2005, és mixte HUAV - HUSM, i les seves funcions són:

 • Establir la normativa per a la pràctica transfusional, tant pel que fa a la indicació com a l'administració, mitjançant l'elaboració d'una guia.
 • Analitzar i avaluar les reaccions adverses associades a la transfusió.
 • Assegurar el compliment de les normes de l'Acreditació de Bancs de Sang de l'Associació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia, de la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i del Consell d'Europa.

El comitè de tumors digestius es va constituir el 24 de maig de 2006 i la seves funcions són: 

 • Presentació de tots els casos diagnosticats des dels diferents serveis i proposar el millor tractament per obtenir el màxim benefici amb el mínim risc.
 • Comenten diferents avenços en els tractaments quimioteràpics, estudis i assajos que des dels diferents departaments es duen a terme.

La comissió de mortalitat es constitueix en data de 23 de juliol de 2010 amb la funció bàsica de:

 • La millora de l’atenció al pacient mitjançant l’anàlisi de les taxes de mortalitat i de necròpsies de l’hospital per servei;
 • L’anàlisi del procés assistencial de pacients que han mort a l’hospital;
 • L’avaluació de les taxes de mortalitat evitable
 • Elaboració de la memòria anual
 • Promoció de les necròpsies clíniques i el foment de les sessions clínico-patològiques.

El comitè de teràpia electroconvulsiva - TEC es va constituïr el dia 21 de novembre del 2011 i té les següents funcions:

 • Aportar a les reunions casos que els professionals responsables dels diferents serveis implicats en la tècnica considerin comentar, siguin pacients nous o que el procés de la tècnica ja estigui iniciat i que requereixi de revisió.
 • Indicació i idoneïtat de la tècnica
 • Valoració del risc /benefici tant de la tècnica (TEC) com de l’anestèsia.
 • Coordinació entre els diferents serveis implicats en l’assistència en els casos determinats i exposats.

<< Torna